header image
AKTUALNOŚCI arrow Deklaracja dostępności
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Drukuj
czwartek, 01 października 2020

Zespół Szkół w Pasłęku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zspaslek.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009.03.16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia:2020.10.01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Władysław Dabkiewicz / /. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 552481061. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do głównego budynku szkoły można wejść przez cztery wejścia: 1) Główne Wejście od ul. Zwycięstwa; 2) Wejście do szatni; 3) Wejście boczne od parkingu; 4) Wejście od od strony północnej. Do budynku za każdym wejściem znajdują się schody. Na wprost wejścia Głównego znajduje się punkt kontrolno-informacyjny obsługiwany przez dyżurującego pracownika Obsługi. Natomiast przy wejściu do szatni znajduje się portiernia również obsługiwana przez pracowników Obsługi. Wejście boczne jest zamknięte, otwierane na wypadek wjazdu do szkoły osoby niepełnosprawnej ruchowo.
Do budynku hotelarskiego można wejść schodami od ul. Zwycięstwa. Do wejścia prowadzi również podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest zamknięte, otwierane dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Na halę sportową można wejść głównym wejściem. Przy wejściu do szatni znajduje się portiernia również obsługiwana przez pracowników Obsługi.
2. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły oraz Pomieszczenia Administracji znajdują się na parterze. Do wyżej wskazanych pomieszczeń osoby niepełnosprawne mogą dotrzeć korzystając z platformy przyschodowej. Z holu głównego na parterze dzięki tradycyjnym schodom możliwy jest dostęp do sal lekcyjnych, bufetu, szatni. W budynku głównym i na hali sportowej nie ma wind. Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku hotelarskim.
3.W budynku są częściowe dostosowania dla osób niepełnosprawnych:

  • platforma przyschodowa w budynku głównym,
  • winda w budynku hotelarskim,
  • na parterze budynku głównym i budynku hotelarskim znajduje się toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
  • podjazd do budynku hotelarskiego dla osób niepełnosprawnych.
W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
4.Na terenie szkoły znajdują się 4 parkingi dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5.Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.
6.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak
kontakt
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
tel.fax.(0-55)248-10-61


Rok dla Niepodległej
Facebook
 Zespół Szkół w Pasłęku na Facebooku
Librus
Uczestniczymy
Polecamy
Losowy obraz
Imieniny
19 Października 2021
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Ferdynand, Fryda,
Pelagia, Pelagiusz,
Piotr, Siemowit,
Skarbimir, Toma,
Ziemowit
Do końca roku zostało 74 dni.